Codi Ètic

La Candidatura d’Unitat Popular Gelida per tal de refermar davant de la ciutadania el seu compromís de treballar al nostre municipi, amb rigor i transparència, vol fer que la seva presència pugui ser , testimoni de com desenvolupar l'activitat política amb honestedat.

En aquest sentit:

DECLAREM:

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular municipal de Gelida fem palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’ interès general del nostre municipi, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar  perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic.

CODI ÈTIC DELS I LES CANDIDATES I CÀRRECS DE CONFIANÇA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

1. El present Codi Ètic s'adreça als possibles càrrecs electes i a càrrecs de confiança retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.

2. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran l’extensió de les seves propostes a través de l’argumentació i el debat polític.

3. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular exerciran les seves responsabilitats d'acord als continguts del programa polític municipal i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d'interessos personals o corporatius, d'acord amb els principis que defensa la Candidatura d’Unitat Popular.

4. Sota la base del compromís de l'honestedat i de la transparència, per a facilitar el seguiment del programa electoral, les decisions es prendran a l’Assemblea local, sent els càrrecs electes portaveus de l’Assemblea 

5. Les persones que ens regim pel present Codi Ètic ens refermem en continuar mantenint el criteri on els recursos públics que l'administració posa al servei del nostre càrrec, no poden ser utilitzats per a finalitats particulars.

6. La responsabilitat dels càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular s'entén com una responsabilitat pública de servei al nostre municipi, justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de la retribució públicament acordada.

7. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, o amb l’objectiu d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític o que  s’originin amb la voluntat de fer favoritisme. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea Local. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs. 

8. Si durant l'exercici de càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar. 

9. L'exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular és temporal; en conseqüència per a garantir la necessària renovació d'equips i d'idees ens autolimitem en la continuïtat dels mandats, segons s’estableix en els Estatuts vigents de la CUP.

10. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

11. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d'aquest codi ètic, seran traslladats a la Comissió de Garanties, que resoldrà d'acord al seu criteri.

12. Més enllà de la normativa vigent en cada moment en matèria de incompatibilitats per a l'exercici de funcions a l'Administració i dels comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions públiques o per l'ús de fons públics es consideraran faltes ètiques en contravenció del present Codi:

a) L'ús d'informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal. b) L'afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec més enllà del criteri de mèrit i capacitat. c) El no sotmetre's a processos de control extern i de participació o d'informació ciutadana que garanteixin l'adequada transparència i control de l'activitat.

Les persones sotmeses al present Codi Ètic, durant l'exercici del càrrec, actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a la seva Assemblea Local de la CUP, que la posarà a disposició pública si ho creu convenient. La no declaració o l'ocultació de dades comportaran violació del present Codi. Les persones  sotasignats, assumeixen com a propi el programa polític de la Candidatura d’Unitat Popular, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi.