Propostes clau

 1. Volem una democràcia directa útil, pràctica i factible: referèndums vinculants, consultes i participació de la gent. La població ha d'estar informada per poder exercir el control popular.

 2. Com a criteri general, pel que fa als Serveis municipals (aigua, enllumenat, escombraries, transport públic, etc.) no es renovarà cap concessió ni se'n concediran de noves:

 • Assumir la gestió municipal i procurar fer reversibles les privatitzacions.
 • Establir un sistema de tarifes socials pels col·lectius més desafavorits.

 • Redefinir el rebut de l'aigua, premiant l'estalvi i gravant el seu malbaratament. Treure les càrregues que no corresponguin al consum d'aigua

 1. Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social.

 2. Aconseguir una despesa pública austera, entesa com el màxim aprofitament dels recursos comuns.

 3. Revisar el sistema de taxes i impostos municipals fent-los progressius (qui més té, més paga).

 4. Entendre la seguretat ciutadana com la seguretat de no caure en situacions de pobresa o exclusió social.

 5. Lluitar contra els desnonaments. Donar suport a l’ocupació d’edificis buits propietat de la banca.

 6. Ajudar als col·lectius i grups de joves que treballin per la reivindicació d’espais propis.

 7. Fomentar les tecnologies d’informació i comunicació lliures (software lliure), de forma que es garanteixi la independència tecnològica i l’apropiació social del coneixement.

 8. Impulsar la producció energètica local, per tal de poder anar substituint la utilització d'energies no renovables.

 9. Conservar els ecosistemes de Gelida (flora, fauna, aqüífers, etc.).

 10. Protegir els animals.

 11. Impedir que l'Ajuntament faci contractes temporals i precaris, amb la intenció de portar a terme unes relacions laborals d'aquests treballadors justes i estables.

 12. Tendir, quant als residus municipals, cap al residu zero.